UETS Sistemi Nedir

UETS NEDİR?

Elektronik tebligat göndermeye yetkili Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’dir.E-TEBLİGAT NEDİR.

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligattır.ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NEDİR.

PTT A. Ş. tarafından; gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tâbi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir.

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT MESAJI NEDİR.

Tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve mercii tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış; tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletidir.

 

YASAL ZORUNLULUĞU VAR MI?

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7101 sayılı «İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN» doğrultusunda, 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu kanunun;

MADDE 48 – 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

Noterler.

Baro levhasına yazılı avukatlar.

Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanun’da belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

UETS DELİLİ NEDİR?

Tebligatın; tebligatı çıkaran merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine teslim edildiğine, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtlardır.


PAYLAŞ