30 kasım 2019 Alanya serbest muhasebeciler ve muhasebeciler odasında E-Fatura ve E-Arşiv seminerine

30 kasım 2019  saat 11:00 Alanya serbest muhasebeciler ve muhasebeciler odasında Datasoft yazılım ve İzibiz yazılım ile düzenlemiş olduğumuz  E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv seminerine davetlisiniz.

"2020 Yılı, e-Dönüşüm Mevzuatında Yenilik ve Değişiklikler"
konulu toplantı düzenlenecek ve program uygulaması konusunda EĞİTİM verilecektir.

TOPLANTI İÇERİĞİ

VUK 509 Numaralı Genel Tebliğin Getirdikleri

01 Ocak 2020 ve 01 Temmuz 2020 tarihlerinde e-Dönüşüm Belgelerine Dâhil Olacaklar
e-Fatura uygulamalarına dâhil olacaklar
e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olacaklar
e-Müstahsil Makbuzu uygulamasında mevcut durum
Bavul Ticaretinde e-Fatura uygulama zorunluluğu
e-İrsaliye uygulamasına dahil olacaklar
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacaklar
İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasında mevcut durum Mükellefiyet Gruplarına Göre Zorunluluklar
2018 Yılı Hasılatı 10 Milyon ve üzeri olanlar,
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar,
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar ile ilgili lisans alan (Bayi lisansı dâhil) mükellefler ile (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
Vergiler dâhil 30.000 TL (vergi mükelleflerine düzenlenen 5.000 TL’yi) aşan faturalar için (GIB e-belge Portalı üzerinden) e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu,
4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.
Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar.
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden Müstahsil Makbuzu da düzenliyor olanlar,
Serbest Meslek Mensupları,

Mali Mühür Başvurusu

Elektronik GIB Başvuruları (e-Fatura ve e-Defter için)
E-Fatura veya e-Deftere uygun Yazılım tedarikleri,
Özel Entegratörde Kayıt İşlemleri ve Mali Mühür ile Aktivasyon İşlemleri,
Özel Entegratörlük Maliyetleri,
Belirlenen tarihlerde Canlı Uygulamaya geçilmesi,

e-Defter Uygulamaları

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
E-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu ve geçiş tarihleri,
Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu,
Elektronik ortamda tutulan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu,
Aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi,

Elektronik defterlerin imzalama yöntemlerindeki değişiklikler,

e-Defter Değişiklik Tebliğ taslağı ile e-Defter dosyaları ve belgelerinin zayi olması halinde izlenecek usul ve esasların açıklığa kavuşturulması

e-Defter Uygulamasında Özellik İçeren Hususlar

e-Defter Tabi Mükellefin düzenlediği, SATIŞ e-Faturalarının ve ALIŞ e-Faturalarının Entegratörden Alınması ve Muhasebe Kayıtları, Konnektör Uygulaması

Aynı aya ait belgelerin Toplu Muhasebe Fişine kaydı ve bu muhasebe fişinden belge bazında muhasebe fişi oluşturma, (Çoklu Belge Girişi)

Banka hareketlerinin tek bir fişte “Muhasebe Fişi” olarak kaydedilmesi

Datasoft e-Defter Uygulamasına aktarılan verilerde değişiklik yapılması

Çek/Senet belgeleriyle Çek/Senet Bordrosu işlenmesi arasındaki fark

GİB’ e berat gönderimi öncesi yapılması gereken son kontroller

GİB’ e berat yükleme sonrası ilgili dönemde değişiklik yapmak gerektiğinde izlenecek yol

E-Defter Arşivlerinin Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv izni almış olan İzibiz Özel Entegratör Firmasında arşivlenmesinin yöntem ve maliyeti


PAYLAŞ